220331_8th_zaitaku_kokyu_kasan_u14

在宅人工呼吸器換算から見る患者数